webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 05 | 2009 - 09:00 - reactions: 0) Banan
BODUF SONGS - HOW SHADOWS CHASE THE BALANCE
(Kranky)

Ano, vím, bude to všechno znít pateticky a možná až úsmìvnì. To je v pohodì, jsem s tím naprosto smíøenej. Upøímnì øeèeno, opravdu jsem se snažil napsat to "nepateticky", ale po pár pokusech jsem prostì rezignoval. Nejdùležitìjší pro mì teï je to, aby si alespoò jeden z vás tohle album poslechl, protože v tomto stylu jsem letos neslyšel nic lepšího. A jsem naprosto pøesvìdèen, že každý, kdo bude alespoò trochu naladìn na podobnou vlnu jako Mathew Sweet alias Boduf Songs, tedy každý, kdo má v sobì alespoò trochu empatie a citu, objeví absolutní klenot. A ujišuji vás, že fakt, že jste tohle jméno dosud neslyšeli, nehraje absolutnì žádnou roli.
Tak teï už ale k desce. Za prvé je nutné podotknout, že je neuvìøitelnì køehká, jakoby se celá vznášela ve vzduchu. Má sice jasné kontury, ale je zvláštnì neuchopitelná, neustále plující prostorem, ale pøesto se nerozpadající. To byla první vìc, která mì napadla, když jsem ji poprvé slyšel. Zároveò ale, jak už jsem naznaèil, je její osnova pevná a v urèitém ohledu velmi jasná. Nìkdy se sice zdá, že je Methew zcela ponoøen ve svém svìtì o kterém nám sice vypráví, ale my mu nemùžeme úplnì rozumìt, ale když budete dobøe poslouchat, zjistíte, že je vlastnì vše úplnì jasné. Že to není jen další "nepochopenýzakaždoucenuumìlec", který své výpovìdi zámìrnì komplikuje tak, aby byl co nejzajímavìjší, ale nakonec jsou jen zoufale prázdné. A to je v mých oèích obrovská devíza, protože mi to pøijde velmi vzácné a v souèasnosti i docela odvážné. Celá deska je pøes svou náladovost a køehkost velmi sevøená a velmi konkrétní. K tomuto pocitu napomáhá i fakt, že základní písnièkáøská struktura je velmi citlivì, ale pøesto zásadnì doplnìna dalšími nástroji, jež obèas pøevezmou vládu a vytvoøí tak velice zajímavý a hlavnì silný moment, který celou desku ozvláštní a uèiní ji zapamatovatelnou. Stejné je to pak s nìkterými nápìvy a melodiemi, které jsou doslova "hitové". V tìchto chvílích má Boduf Songs velice blízsko k jemnìjším vìcem Elliotta Smitha a to jak barvou hlasu, tak celkovou náladou. U obou je tím hlavním a urèujícím nìco, co by se dalo nazvat smíøením, ale v pøípadì Mathewa bez toho fatálního rozmìru. Jeho výpovìï je více uklidòující a zadumaná, i když svou sílu si udržuje naprosto pøesvìdèivì. Na mì tahle deska pùsobí jako balzám na duši. Zkuste si ji alespoò poslechnout, zbytek už pak bude na vás.

Boduf Songs bude hrát 16. kvìtna na Dobešce spolu To Kill a Petty Bourgeoisie a myslím, že to bude krásnej zážitek.

www.bodufsongs.com
myspace.com/bodufsongstributepage
 
[68kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd