webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(14 | 04 | 2009 - 22:03 - reactions: 0) DIY
VEGGIE PRIDE
16.5.2009 13:00 Palackého nám. Praha

Tento rok se poprvé pøipojujeme k mezinárodní akci Veggie Pride, která se bude zároveò konat ve Francii a Itálii. Jsme skupinka dobrovolníkù, kterou nespojuje èlenství v nìjaké organizaci, ale spoleèná myšlenka nenásilí vùèi zvíøatùm. Rozhodli jsme se vlastními silami uspoøádat tuto veøejnou akci, protože u nás dosud nìco takového chybìlo. Jedná se o prùvod Prahou, infostánky s materiály a ochutnávkami spøátelených organizací na Palackého námìstí a veèerní koncert. K pochodu se mùže pøidat každý, kdo souhlasí s našim níže uvedeným manifestem.

13:00 - zaèátek akce
16:45 - 20:00 - poskytování informací + ochutnávky jídel na Palackého nám.
20:00 - afterparty v Crossu
- hudba a promítání videí

Afterparty v Crossu
Kavárna a horní sál / 1. patro / vstup zdarma
- pøednáška na téma životní prostøedí - Honza Štastný z Èeské vegetariánské spoleènosti
- film Peaceable Kingdom
- film Animals Rights
- film Food not Bombs-Solidarita v praxi
- film Behind the Mask
- po té filmy od Animals Liberation Front

Dolní stage / sklep / vstup zdarma
Roots & future DJs:
Raveboy, Yukimura, Chong X - link
Wodnyah (Pawlac Zewls) - link
Yarrdesh (Ing. Králík) - link

Hlavní stage / pøízemí / vspupné 80,-
Jah Screechy (UK / JAM)


Manifest
VEGGIE PRIDE
Oslava vegetariánské a veganské uvìdomìlosti

Chtìli bychom ukázat, jak vypadá opravdová láska ke všem zvíøatùm, cítícím bytostem, jejichž prožívaní radosti a utrpení není ménì hodnotné než lidské. Odsuzujeme zbyteèné násilí na tìch, kteøí se nemohou bránit. Nestydíme se za to, že se dokážeme postavit všudypøítomné krutosti páchané lidmi na živých bytostech.

Soucit se zvíøaty
Soucítíme se zvíøaty, která jsou obìtí ideologie druhové nadøazenosti èlovìka. Život žádné bytosti nelze vyèíslit penìzi. Vìøíme, že každý život má vnitøní hodnotu sám o sobì, proto nemáme právo s ním nakládat jako s vìcí. Zvíøata pro nás nejsou zboží, podobnì nedegradujeme lidské bytosti na pouhý pøedmìt obchodu. Všechny cítící bytosti vidíme jako jedineèná stvoøení, která si zaslouží svobodu, respekt, lásku a pochopení.
Soucítíme se všemi zvíøaty, nejen s domácími mazlíèky, které si lidé oblíbili. Pokud je špatné trápit a zabít psa èi koèku, je stejnì špatné se tak chovat k prasatùm, telatùm èi slepicím. Všechna zvíøata bez výjimky chtìjí žít v souladu se svou pøirozeností. Odmítáme brát tìmto cítícím bytostem jejich svobodu, tìlo a život.

Odsouzení zneužívání zvíøat
Zbyteèné a kruté zneužívání zvíøat je špatné a nemorální. Lidské spoleèenství našlo mnoho zpùsobù, jak zneužít živé cítící bytosti pro svùj prospìch a rozmar bez jakéhokoliv respektu a úcty k jejich životùm. Vìtšina tohoto utrpení je zpùsobena nevìdomostí lidí, kteøí jako konzumenti platí jiným, aby jejich svìdomí nebylo potøísnìno krví zvíøat, která jsou pro nì zabita.
Uvìdomujeme si, co se dìje za oponou reklamních trikù a masové manipulace, která skrývá realitu života a smrti zvíøat v moderních velkochovech. Proto usilujeme o rozšíøení všeobecného povìdomí a chceme beze lží informovat o tom, jak lidé nakládají se zvíøaty.
Vyvrácení pøedsudkù
Pøi zpìtném pohledu na útisk a útlak v nejrùznìjších dobách i v souèasnosti se jeví zøejmé, jak tìžké je odmítnout spoleèenské normy a obecnì ideologii nadøazenosti, obzvláštì té nad zvíøaty, kterou nám kultura vnucuje po celý život.
Již delší dobu pøinášejí respektované svìtové zdravotnické instituce a vìdci dùkazy o tom, že vyvážené stravování bez masa i bez dalších živoèišných výrobkù poskytuje vše, co tìlo potøebuje, dokonce i bìhem dìtství a tìhotenství. Kromì závìrù studií jsou toho dokladem i miliony veganù a vegetariánù na celém svìtì. Pøesto stále mnoho lidí vèetnì lékaøù vnímá odmítnutí konzumace masa, natožpak všech živoèišných výrobkù, jako hazard se zdravím. To vše jen kvùli dogmatùm, která se nekriticky pøenášejí z generace na generaci.
Chtìli bychom poukázat na to, že žijeme a jsme zdraví i bez zneužívání zvíøat. Pokud tedy lze žít bez zabíjení a zneužívání živých bytostí, pak nic neospravedlòuje násilí, které na nich lidé páchají. Naše volba nezpochybòuje jen legitimitu praktik vìznìní a zabíjení, ale i zacházení s pøírodou a jejími zdroji. Málokterá lidská èinnost se podílí na devastaci pøírody o mnoho nièivìji než prùmyslová živoèišná výroba, která se mimo jiné dramaticky podílí na produkci problematických skleníkových plynù.

Chtìli bychom tedy upozornit na naše právo žít podle svého pøesvìdèení, vychovávat tak i své dìti a veøejnì vyjádøit nesouhlas se zneužíváním zvíøat a pokøiveným vztahem èlovìka k jiným druhùm a k pøírodì.

víc na stránkách: www.veggiepride.xf.cz
 
[115kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd