webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(14 | 05 | 2009 - 22:05 - reactions: 0) DIY
VIALKA tour v Èechách a na Slovensku
16. 5. Rožnov - Vrah + Dáša Fon Fl´aša , Evilasmodel
17. 5. Prague - Chapeau Rouge + Atlantic Cable
18. 5. Brno - Vegalite + Zelené koule
19. 5. Trenèín - Klub Lúè
20. 5. Bratislava - A4

Francouzsko kanadskou partnerskou dvojici svìtobìžníkù Vialka asi není potøeba díky jejich nìkolika úspìšným zastávkám v èeské kotlinì pøíliš pøedstavovat. Vzhledem k tomu, že Vialka patøí mezi kapely, u kterých se slova pro popis jejich hudby nehledají lehce, je to možná dobøe.
Sama kapela se definuje jako turbo folk micro orchestra. Pokud si tento na první pohled bláznivý název (podobnì jako hudba Vialky) rozklíèujeme, zjistíme, že v nìm urèitá logika obsažená je. Termín turbo folk odkazuje na balkánskou hudbu, s níž Vialka v poslední dobì notnì koketuje. Díky tomu, že Erik a Marylise se svojí hudbou sjezdili hezkou øádku zemí na nìkolika kontinentech, nasákla jejich tvorba kromì balkánského a domácího francouzského folklóru daleko více vlivù (africké rytmy, gypsy punkový feeling, …), které servírují s pravou punkovou vervou a jazzovou ekvilibristikou podobnì jako jejich kolegové Sabot nebo Ruins. Oznaèení micro orchestra má zøejmì poukázat na to, že i ve dvou lidech se dá vyprodukovat nefalšovaná aranžérsky bohatá „kabaretní“ show.
Ti co již mìli tu èest, nìkteré z vystoupení Vialky navštívit, mohou potvrdit, že se jedná pøedevším o koncertní kapelu. Na rozdíl od studiových nahrávek, kde ji èasto sráží ne pøíliš kvalitní zvuk, dokáže svoji energii a smysl pro humor prodat naplno právì pøi živém vystoupení. To, že správnì dávkovaný humor dokáže vystoupení posunout na další pøíjemný level, nám pøedvedl tento týden s velkým nadhledem Edie Sedgwick. Sám jsem zvìdav, jak Vialka „odpoví“.

Závìrem pouze pøipomínám, že brnìnský koncert probìhne v rámci festivalu PROTESTFEST, který bude pøíští týden vrcholit STREETFESTEM v sobotu 23. kvìtna.

by DEaFEKT

www.vialka.com
www.myspace.com/vialka
www.protestfest.cz
www.myspace.com/protestfest
 
[43kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd