webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
other:::...
(19 | 05 | 2009 - 08:41 - reactions: 0) DIY
Protestfest - STREETFEST 2009
Sobota 23.5.2009 Brno - vstup zdarma
více na: www.protestfest.cz

Celodenní streetFest tradiènì dùstojnì završí více než ètrnáct dní trvající festival alternativní kultury a aktivismu ProtestFest 2009. Spolu s infostánky širokého spektra aktivistických organizací a kolektivù, performancemi, dìtským koutkem, graffity jamem, fotbalem proti rasismu, veganským obèerstvením a spoustou svobodného prostoru pro vaši kreativitu, neopomeneme ani kvalitní hudební obsazení.

Brno - 13:00 - Lužánecký park (u Lidické ulice), mapa viz. web stránky

-infostánky organizací, výstavy
-electro/hiphop stage -MC Demolition man(UK), Pawlaè Zewls
-riot-folkpunk stage(vystoupí Degradace unplugged, Redukované Koule(Zelené Koule v alternativní sestavì), Dáša fon F¾aša, Tyranie Identity, Ostap Bender, Rudá Lùza a další)
-performance stage - protiváleèná zvuková instalace, vystoupí: Hugo a Herberto (noizzbit/eraser cut), Málo diska na místì C (mashup), akkamiau (lofi chilli lolly pop) a KIS (pohybová performance)
-soundsystemy (Vosa sound, THCrew, Roots'n'Future, Redrum)
-graffiti jam
-obèerstvení, dìtský koutek, fotbal...

17:30 - prùvod:

- Vibronics&soundsystemy, samba-band, masky ...

19:00 - afterparty, Pisárecký park:

(u pavilonu Anthropos - viz. mapa nebo následujte prùvod...)
-HC/punk stage: Lies Feed The Machine(DE), Elektroèas, Stolen lives, Nagaika
-electro stage&sounsystemy: Zero rockers sound, MC Demolition man(UK), Aries(UK), Jammin J(UK), DJ Vargas(PL), Vosa sound, THCrew, Nattynational Rockers, Roots'n'Future, Redrum
-obèerstvení

DUB ´N´REGGAE/ELEKTROS STAGE

VIBRONICS
Britští dub mágové a pøátelé legend Zion Train, Jah Free, které z brnìnských ProtesFest pódií již dobøe znáte. Svými barevnými erupcemi zvukù, nápaditými hudebními postupy a energickými vystoupeními se nesmazatelnì vepsali na listinu tìch nejkvalitnìjších dub/reggae uskupení. Jejich diáøe jsou plné dat a míst koncertních vystoupení prakticky z celého svìta. Horoucí noc letošního streetFestu vyvrcholí právì jejich vystoupením a to hned dvakrát. S malou ochutnávkou a speciálním setem v podveèerním prùvodu mìstem a regulérním výtryskem pozitivní energie, svìtelnou show na veèerní afterparty. JAH LOVE!!

DEMOLITION MAN
Kdybychom mìli èlovìka známého jako DEMOLITION MAN nebo také Demo, èi Wayne Young popsat jedním slovem, tím slovem by bylo: "všestrannost". Regae/ hip hop veterán britské scény a souèasnì definovatel jungle stylu, praktikující rastafarián, autor textù, M.Cee, zvukový inženýr a v posledních letech i producent. Na streetFestu si ho ho mùžete stejnì jako VIBRONICS poslechnout hned dvakrát. Odpoledne v Lužáneckém parku a veèer na afterparty dub/reggae stage.

ARIES
Aries sa zaèal zajímat o rave music už od roku 1991 ještì když chodil do školy. Zpoèátku nakupoval djs mixtape a jeho hudební aktivity po letech vyústily v samostatný djing, aktivity v pirátském rádiu, organizování parties a produkovaní vlastní hudby. Jungle/ D´ N´B/Dub extáze poprvé na streetFestu.

JAMMIN J
Jamminova sbírka dubplatù je vskutku obrovská a každý si v ní najde to co chce. A už je to raggajungle, rychlejší jump up a nebo liquid dnb, nebo dub step. Díky jeho silným reggae koøenùm už z dìtství je jeho hlavní zalibou pøedìlávat starší reggae samply do nového zvuku jungle. Poslední ze støípkù mozaiky z výjevù britské invaze na letošním dub/reggae stage streetFestu a souèasnì její žánrový prostøedník a tmel. Jammin jednoduše nepozná hranice.

DJ VARGAS
Nejmilejší polský bratr ZERO ROCKERS SOUND. Nezdolný obhájce oldschool soundu a amerického junglu. Vášnivý zbìratel a znalec tìch nejzásadnìjších pecek které utváøely kdysi oldschool junglovou scénu. Jakým smìrem se bude ubírat jeho hudební selekce je tedy na výsost jasné. Každej ortodoxní jungler bude skákat radostí pøi jeho samostatném vystoupení.

ZERO ROCKERS SOUND
Zero se zaèalo formovat nìkdy na konci roku 06 a to spojením Eco Mafie, Z.M.E-tekk a Riddim Korps sound systémù. Z pùvodní sestavy zbyl v zeru pouze matador Jahrider, kterého v jeho životní cestì doprovází jeho polský bratr Vargas, který se k zeru pøidal asi po roce jeho fungování. Spoleène s touto krví koluje momentalnì v žilách zera krev nová, mladá a nadìjná. Tou krví jsou Kryshot, Alofog a Agressor. Younguns.

PUNK/HC STAGE

LIES FEED THE MACHINE
Agresivní a našláplý crust se striktním bubeníkem a naléhavým a hrubým vokálem, ale s melodiètìjší hrou výbornì se doplòujících kytaristù a šikovným basákem. Parta berlínských punkáèù (ale jak to bývá, nikoliv všichni pùvodem), ve které najdeš napøíklad èleny INSUICIETY a MÖNSTER. Potemnìlá crustová jízda se kloubí s tou parádní melodickou linkou, na kterou mají patent From Ashes Rise, Tragedy nebo To What End. Finální poleva punk/HC dortu letošního roèníku streetFestu. No Future No Hope Only Darkness.

ELEKTROÈAS
Na døívìjší vlivy francouzského ema a la Amanda Woodward se postupnì nalepila hrubá špína z cest a tìžkých riffù, kterými pøipomínají Akimbo nebo Git Some. „Pøi nejlepších momentech na koncertech Elektroèas je ve vzduchu cejtit ta nezamìnitelná euforická nálada, která je obvykle výsledkem mohutnejch kytarovejch vln jedineènejch kapel. Ètyøi jezdci z Hradce Králové se nechávají otloukat hlukem ze všech stran a o tom souboji pak podávají svìdectví na svý první desce.“ (Silver rocket)

STOLEN LIVES
Pravdìpodobnì v Èechách nenajdete víc energickou hardcore/thrash kapelu. S pøíchodem nového bubeníka Stolen Lives nasadili špinavý džísky a vytoèili obrátky na maximum, což jen dokazuje poslední split s brazilskými D.F. C. „Stolen Lives zkrátka udrželi svou nasranost a obsah, který jasnì øíká na jaké stranì barikády tahle kapela stojí“ (czechcore.cz)

NAGAIKA
Termín "nagaika" je starým kozáckým oznaèením pro dùtky, jež byly svého èasu symbolem nepoddajnosti, revolty a povstání. Kvarteto nepoddajných duší bièovaných pìtiocasou koèkou a s patøiènou dávkou temné, emocionální lyriènosti složené z veteránù brnìnské punk/hardcore scény, dodá prvotní pokyn obloze, k smíølivému setmìní.

Dále:

VOSA SOUND: Tekkno, tekkno, tekkno
PAWLAÈ ZEWLS: dub, reggae, dub, hiphop
NATTYNATIONAL ROCKERS: reggae, dub, hiphop
REDRUM, THCrew

FOLKPUNK STAGE

DEGRADACE UMPLUGED, REDUKOVANÉ ZELENÉ KOULE, DÁŠA FON F¼AŠA, TYRANIE IDENTITY, OSTAP BENDER, RUDÁ LUZA
 
[31kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd