webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(04 | 11 | 2001 - 21:40 - reactions: 0) vanena
CATHARSIS, Kromeriz
Osamocen vyrážím na cestu za kulturou. Tentokrát je mým cílem Kromìøíž, konkrétnì klub Svìt, kde má probìhnout veselice pod záštitou It’s a fair cop crew. Už dlouho pøed tímto vystoupením provázela tour Catharsis série nepøíznivých událostí, náhod a nehod. Opakovené rušení a vyhlašování koncertù, pøemis?ování a podobnì jste konec koncù mohli být svìdky sami.


Na místo dorážím kolem osmé hodiny veèerní, jako první se na plac chystají His Another Fall. Pøípravy se opìt komplikují, takže nakonec musí HAF hrát na vadný apec. Ostatní kapely už mají sestavu díky obìtavosti poøadatelù naštìstí v poøádku. Vystoupení zpestøuje toluenový happening, fakt není nad to, když do sálu proudí pach øedidla, provázený posléze kretény v kožených budnách kteøí otravují všechny kolem. Drogy jsou záležitost individuální, ale když do smrdí v sále jako v lakýrnictví, neèekejte žádnou toleranci! No, zpìt k muzice. HAF hrají emýèko, èili nic na co bych byl expert. Oceòuji obzvláš? bubeníka, kterej do toho vložil zvláš? hodnì emocí a tøískal do bicích skuteènì fest. Tomu bych teda èinely nepujèil. Set trval docela krátce, snad kolem 15 minut, celou dobu jsem se bavil fajnovì.


Druzí na holení nastupují Crucify Yourslelf. Pro ty, kdo s touto partou kulihráškù (sorry, ale tohle slovo sem prostì musel použít!!!) z Napajedel a okolí nemají zkušenost, je to snad nìkde na pomezí hardcore/emoviolence co já vim. Rozhodnì pìknej odpal na ploše cca dvaceti minut, kde pøedvedli skoro (nebo úplnì?) celou tvorbu. Všechno klapalo jak mìlo, zvuk byl na novém aparátu výraznì lepší. Vystoupení hodné rouhaèù! Právì vyšla parádní kazeta CY/Ill society, takže honem psát Bohdanovi a shánìt, je to vážnì pìkný sekec.


Tøetí partièkou deroucí se na pódium není nikdo jiný než See Jù a Hele z Brna. Už jsem psal reporty asi z šesti akcí kde tihle mladí páni hráli, takže to vezmu opravdu hopem. Bìsnící hardcore, tentokrát s obzvláš? brutálním zvukem (lepší a lepší!). Mosh nic moc, snad se všichni spíš šetøili na Catharsis, pøesto jsem si na DRI coveru opìt staèil rozbít koleno – byla to samozøejmì jen moje nešikovnost. Dost dobré vystoupení, s takovou se mi hned tak neomrzí.


No a nakonec to nejlepší. Nedávno jsem nìkdo èetl, že jde o jednu z nejbrutálnìjších souèasných hardcore kapel, s tím rozhodnì souhlasím! Když jsem o zvuku SYIH pravil, že byl obzváš? brutální, co psát o Catharsis? To byla živoucí smrš?, co se vyvalilo z reprákù. Mezi songy promluvy, vìtšinou z ranku radikálního anarchismu, ale zapomeòte na blbé žvásty, tohle mìlo hlavu i patu, je vidìt že ví, o èem mluví. Konkrétnì byly vály o volných vztazích, o seberealizaci skrze hudbu, o odmítnutí se zaøadit do pracovního procesu, však to znáte.


Samotná muzika byla skuteènì strhující valivý hardcore s pomalejšími pasážemi, pøes které se hned pøevaluje další vrstva sekaného náøezu. Už dlouuuuho jsem nic tak živelného neslyšel. Malièký klub Svìt praskal ve švech, když obecenstvo zahájilo divoký mosh. Pravda, zpoèátku až pøíliš násilný, zcela souhlasím s názorem Catharsis, že pokud mùj tanec zpùsobuje, že holky a slabší kolem mì se radìji s povzdechem odsunou dozadu, kde stejnì nic nevidí, není to v poøádku. Trochu ohledù! Ale vše bylo ryze pøátelské (kromì zmiòovaných kožeòákù) a tohle vystouepní mì zase nadlouho nabylo energií. Set trval nìco kolem pùl hodiny, všichni snad byli spokojení a pomalu se zaèali rozcházet, doufám že s toutéž jiskrou v srdci jako já.


Jak èasto øíkám, extrémní hudba pøináší extrémní zážitky, ke kterým jistì patøí sezení nad vodou v baru, kde se kolem tøetí schází gambleøi z celé Kromìøíže. A stejnì tak dojezd do Brna, kde kolem osmé hodiny s krví podlitýma oèima jdu rovnou do školy. Ale to k tomu pøece taky patøí.


 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd