webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(14 | 11 | 2001 - 22:56 - reactions: 0) vanena
Second Age, Brno
Celou akci jsem oèekával, stejnì jako sami poøadatelé, s obavami. Brno skuteènì není bašta hc, doba pro lepení plakátù nebyla nejvhodnìjší ani nejdelší, takže hrozba nízké úèasti se vznášela nad tímto koncertem až pøíliš reálnì. Kolem pùl desáté už je ale sál pøívìtivého klubu Kashmir velice solidnì zaplnìn (osobnì bych to odhadl na 50-60 kouskù). Že by to Brno pøece jen nebylo tak definitvnì mrtvý? Nebo to už po patøièným ohnití vstává zombie?


První se pod pódiem obejvují Crucify Yourself. Druhé setkání po týdnu mì nezklamalo. Proslunìný emo/violence/hc masakr zahrál obligátní vály, myslím že všechno probìhlo jak mìlo. Pravda, proslov o CD Michala Jacksona byl trošku podivný a docela pochybuju o èetnosti výskytu potenciálních fandù popového mága právì na téhle akci. Nìkolik okolostojících jen nechápavì zíralo, mnozí se zasmáli, ale kromì tohoto proslovu šlo o velice pøíjemné vystoupení hodné povìsti „Napajedla all stars“ :-) Obzvláš? vál Ukøižuj se sám se mi moc a moc zamlouvá!!!


Druzí na plac po menší pøestávce vtrhli Flying Enterprise a dost se líbili. Jejich hodnì rock-n-rollové vystoupení s pøíchutí emo a s atmosférou bufáèe 70. let v USA potìšilo valnou vìtšinu publika. Pravda, já osobnì tomuhle rocku moc neholduju a tak jsem venku s malou skupinkou odpadlíkù proèekal jejich vystoupení ke zdárnému konci. Pro mnohé se právì FS stali hvìzdou veèera. Proè?


Protože poslední kapela, Second Age z Polska pøedvedli nepøíliš povedené vystoupení. Staroškolní hc/sxe, nic proti nìmu. Rozhodnì mùžu tøeba Good Clean Fun, ale tohle bylo hodnì obšlehnuté, hodnì nepøirozené a už vùbec ne pohodovì zahrané. Navíc, když tøi kytaristi stojí v øadì na pódiu a skáèou jak na spartakiádì (já vím, krátký šòùry, ale stejnak), když zpìvák vyloženì nezvládá komunikaci s lidma, když jediný s køížema na rukách sou sami hudebníci…tak z toho prostì nemùže povstat nic svìtobornýho. Hudebnì taky nic pøekvapivýho ani stojícího za pozornost a ani jinak si mì Second Age nezískali.


No a to je vše pøátelé. Krátký koncert bych hodnotil jako povedený už jen proto, že jsme zas dostali záminku se setkat (a taky jsem koneènì sehnal LP Pizda Materna, uaaarrrghh!!!)


 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd