webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(20 | 11 | 2001 - 15:16 - reactions: 0)
Slut, Gnu, Wollongong, Riviera Playboyz - sobota 17. listopadu 2001, klub Vrah, Rožnov pod Radhoštìm
Rožnovský klub Vrah je opravdu hodnì pøíjemné místo a asi právem si postupnì získává postavení jednoho z nejdùležitìjších klubù domácí HC a punk scény, už jen tím, že díky agilním poøadatelùm se tam na pódiu mihne témìø každá nejen zahranièní, zajímavá kapela, která se tu zrovna pohybuje na šòùøe.


Pøízemní baráèek, který snad døíve sloužil coby kancly najdete v areálu bývalého školního statku celkem nedaleko rožnovského námìstí. Uvnitø vás krom koncertního sálku èeká také místnost s docela bohatým distrem, takže se rozhodnì vyplatí pøibalit si do kapsy i nìjaký ten chechták navíc.


V sobotu 17. listopadu se do klubu vypravila pražská letka soustøedìná kolem Silver Rocket plus jedna nehlášená kapela, takže pojïme rovnou na vìc.


Jako první se na pódiu objevili staøí známí Slut, kteøí se po delší pauze dali opìt dohromady v té staré pùvodní sestavì, aby hudebnì navázali nìkde na doby nìkde kolem svého debutu na big desce Smell Me, kdy to tìmhle „dìvkám“ opravdu hodnì slušelo. Kluci ale rozhodnì nehodlají sázet na nìkdejší èasy a vìtšinou se hrály nové vìci, které zatím stihli dát do kupy. Hutný, øádnì „ušpinìný“ core s pøesahy nìkam do industrialu, do kterého si vazbí psychedelicky nalazený zpìvot Kuba, který k mikrofonu pøibral i kytaru. Jo, s efekty si docela rád pohrává i na zpìv, ale tady by možná mohl trochu zbrzdit. Je to jenom názor, ale podle mne jim o nìco více sluší ten syrový , mírnì nahalovaný øev, než tøeba ten robotický hlas , co dával do Too Strong. Ale tøeba šlo jen o zkoušku. Jinak jim ale rozhodnì ani v novém matroši nechybí energie, nápady a nasazení a je jen dobøe, že jsou Slut zpátky.


Druzí nabìhli pùvodnì nehlášení Riviera Playboyz a jejich styl bych oznaèil asi jako hodnì humorný thrashcore se samply. Kurevsky tvrdé podlazené kytary a poøádnì „hovadský“ zpìv. A jestli jste chlapi deklamace , jako v písni, které jste vìnovali „herákùm“ „Fetuj pro radost“, nebo antifízlovské „Jseš fízl, starýho fízla syn, ty píèo!“ jako humor nebrali a mysleli to vážnì, tak se omlouvám. Pak je to tedy prostì jen thrashcore se samply.


Další na holení šli hlukoví srdcaøi Gnu. Tihle pánové si své postavení a respekt na myslím nejen HC scénì budují již nìjaký ten pátek a jsou dùkazem toho, že to jde i bez pøedstírání zbyteèných klišé a naprosto po svém. Na tomhle konciku hráli vìtšinou nové vìci, které se maj objevit na další velké desce snad už nìkdy na pøelomu tohodle a pøíštího roku. No, Gnu se lépe poslouchá, než se o nich píše, protože tahle muzika je spíše o pocitech a valení energie pøímo do lidí. Nakonec i Adamùv zpìv je stejnì jako na nosièích docela utopený a asi má pùsobit spíše jako další zvuk v celém tom burácení. No, asi takhle. Gnu si vás namotávají na celkem zneklidòující ale melodické motivy, kde už ale pod povrchem bují napìtí a pak to najednou pøíjde. Nápøah jako prase a dvì basy, kytara i bicí se mlátí ve vlnách navazbené energie, která se žene pøímo na vás. Jen pozor chlapi na to, že hodnì songù mìlo možná trochu podobnì stavìnou kostru. To napínání a pak výbuch.


Bylo už hodnì po pùlnoci, když se na pódiu objevili poslední Wollongong. To, co se tam ale posléze strhlo asi znovu nakoplo i ty nejunavenìjší typy kolem. To, s èím Gnu pracují a odmìøují postupnì, aby to pak mezi lidi vrhli zašifrované pøes noisová poselství, tedy kurevsky namlácenou energií, rozhazovali Wollongong pøímo a bez otálení. Jo, náøez jako prase dámy a pánové! Takhle se lidièky drtí pravý punk, u Wollongongu navíc s pøesahy nìkam na americkou nezávislou scénu, ovšem hraný s takovým nasazením, že by mohl závidìt i nejeden Pixie, nebo tøeba mladý Dinousauøík. Basa drsná jako struhadlo, hodnì výživné bicí a rùznì kvílející a vazbící kajtra s Toddovým zpìvem. „Už jste nìkdy slyšeli rozladìnìjší kytaru? Bylo to trapné,“ oznámil pak po koncertì super skromný Todd. Nebylo, tomu vìø, èoveèe. Jo a jestli nìkdo øíká, že zná Wolongong tøeba podle jejich prvního desetipalce u Silver Rocket, kurevsky se mýlí. Na živo je totiž tahle kapela o tøi sta procent výživnìjší a energiètìjší, což se jim snad v budoucnu podaøí pøenést i na nosièe.


Pak už zbývalo jen vyslechnout jednu z postav Vrahu Fekála, který køikem „Bìžte všichni do pièi,“ oznámil, že pro dnešek už míní opravdu zavøít, ještì se chvíli poflakovat po klubíku a na to vyrazit do chladné rožnovské noci.

 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd