webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(09 | 12 | 2001 - 17:00 - reactions: 0)
Flying Enterprise., R.A.F., Crucify Yourself @ Pøerov - 7.12.2001
První koncert v Pøerove, na který jsem se celkem tešil, ponìvadž koncert co tu byl naposledy, byl asi pøed 2 lety a tento mìl opìt oživit Hard Core scénu v Pøerove . Jelikož já sám bydlím v Pøerovì a vìdìl jsem pøedem, kde se má koncert konat, tak jsem mìl z toho místa smíšené pocity. Ono pøece jen dìlat hc akci v hauzovém klubu je zajímavá kombinace, ale BUDIŽ . Po vyzvednutí kamaráda na nádraží a zastavení se u dalšího jsme se vydali k místu konání a asi po pùl hodinì jsme se tam nìjak dopravili a pøešlapovali pøed zaèátkem koncertu nìjakou dobu (zhruba 1 a 1/2 hodiny). Já jsem si koupil nìjaké desky a byl jsem rád, že vidím své pøátele z okolí, kteøí pøijeli na koncert. Koncert byl už od zaèátku nìèím vyjímeèný, jak jsem již øekl konal jse v hauz klubu a také byl první po dlouhé dobì. Tyto dva faktory mìly za následek, že na koncert se pøišli podívat lidi nejen kvùli hudbì, ale také ze zvìdavosti, což se projevilo tak, že nìkteøí remcali, co to hraje za hrùzu a druzí slyšeli nìco podobného poprvé a byli z toho naprosto uneseni.


Ale teï již k hudbì. První odehráli Crucify Yourself (emo violence), dle mého názoru nejlepší set, jaký jsem od nich slyšel. Co se týèe zvuku a vystoupení vùbec. Akorát proslovy byly trochu zkrácený kvùli lidem, kteøí nevìdìli o co de! Dobrou náladu podpoøila maska z Vøískotu a v improvizovaném kotli se dìlaly spíš takové blbosti, na poøádný bordel bylo málo lidi, ale co.


Jako druhá kapela vystoupili R.A.F. (punk z Pøerova). Hrají fakt dobrý punk který chytl celkem i mne, což se nestává èasto. Pøi jejich vystoupení bylo opravdu velké pogo a proslovy se týkaly hlavnì èerstvého tatínka, kterému se ten den narodila dcera (gratuluji). Je to èlovìk, kterého jsme tam všichni, co jsme z Pøerovské scény, znali.


Jako poslední kapela hráli Flying Enterprise (emo rock), na které jsem ale chybìl a tak nevím, jak hráli. Ale jelikož jsem je již nìkolikrát slyšel, tak bych øekl že to byl dobrý a zábavný set.


Co øíci na závìr. Snad jen, že tento koncert nebyl první ani poslední a doufám, že bude v Pøerovì spousta podobných, snad i lepších koncertù, což pomùže rozšíøit myšlenky HC mezi více lidí, zvláštì mezi tu mladší tøídu :-).

 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd