webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(13 | 12 | 2001 - 09:31 - reactions: 0)
Deverova Chyba -Doforoty (Free Dimension Records)
Je jasné, že nástrojové obsazení basa, bicí, basa-zpìv pøíliš mnoho zvukových možností nedává. Je ale potøeba zároveò øíct, že táborské trio Deverova Chyba se na svém letošním poèinu Doforoty ujalo tohodle nelehkého úkolu se ctí a jejich CD opravdu hraje! Co tím chce básník øíct? Prostì jim to šlape, má to energii a drajv, bez toho, aby by èlovìk poci?oval absenci nìkterých dalších „bìžných“ nástrojù.


Z toho už je tedy jasné, že Deverovka se nechytla ani do pasti nìjakých pseudoalternativních, èi intelektuálních výlevù, ke kterým by již zmínìné obsazení mohlo smìøovat. Na Doforoty prostì najdete porcièku nezamindrákovaného melodického, zároveò ovšem i rytmického hácéèka. Kluci si pøi tom nehrají ani na bùhvíjak objevitelské mistry a nezakrytì v rozhovorech pøiznávají i ovlivnìní kanadskými bass mistry No Means No, èi brnìnskou alternativní scénou. Jo, najdete tam i tyhle odkazy, ale bez obav, žádné pitomá bezduchá kopírka to není, tyhle vlivy si tam prostì jen tak lítaj.


K jednotlivým novým songùm, kterých je na CD devìt, se asi nemá cenu pøíliš rozepisovat. Hodnì chytavé a našlapané je tøeba hned úvodní skvìle rytmické a gradované Kochat se, brnìnskou alternativní expresivností je zase chycená Mezi náma, vtipná Co jsem nechtìl, hodnì dobøe textovaná Bankomat ozvláštnìná bicím automatem, a takto by èlovìk mohl pokraèovat.


Hele, tohle CD prostì fakt stojí za poslech a snad nejen pro ty, kteøí si rádi poslechnou rytmicko-melodické jazdy s výlety i do jiných oblastí. A pozor! Na celém nosièi se gavari? po èesky, což taky v poslední dobì na tuzemských luzích nebývá až tak èastým zvykem. A ještì jedna milá zpráva. CD nosiè je navíc opatøen i bonusem v podobì šestiskladbového remasterovaného poèinu Deverovy chyby z roku 1999 Modrá rýma.


No, takže co øíct závìrem? Snad jen, že von ten Dever asi opravdu zadupal, když tuhle kapelu kdysi opustil a odjel do tìch Státù.

 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd