webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(15 | 12 | 2001 - 12:45 - reactions: 0) vanena
Reprisal v Brne, 11.12.2001
Pod hlavièkou loser crew se udál další ze série koncertù v brnìnském klubu Kashmir. Jako pokaždé, i tentokrát byl dobøe organizaènì zvládnutej, klub je fakt na hodnì vysoké úrovni, kdo chtìl, o akci se urèitì dozvìdìl.


Jako první (po obligátní hodinové pauzièce pochopitelnì) se nástrojù chopili Sinuum. Vážnì bych chtìl být pozitivní, takže to nebudu moc rozmazávat. Pokud mì pamì? neklame, ještì pøed nìjakým rokem a pùl hráli nìjakej melodickej death metal. Dnes to je nìco mezi death metalem a nìjakým trashmetalem a snad i nìco Hard Coru. Dohromady to pro moje ušiska moc dobøe neznìlo, ale vzhledem k tomu, že právì fanoušci a fanynky Sinuum tvoøili na miskách vah tu sílu, která koncert udržela v pøijatelných èíslech (80 platících divákù + nìjakých 20 neplatících, to podle oficiálních zdrojù), se budu vyjadøovat víc než opatrnì. Øeknu jen, že jsem si jejich set spíš protrpìl. Místy totiž vystoupení nabíralo pøídech absurdní frašky, kdy v jedné pasáži zazní tøi seky, následované obehranou death metalovou kaší, èeským „zpìvem“ a navíc se tomu všemu aplauduje.


Teï už jenom chvála – Reprisal sem pøed tímhle vystoupením nijak neznal, ale provázela je povìst výteèných muzikantù. Fantastický a nezapomenutelný byl borec (je tìžko øíct, jestli bych o nìm nemìl mluvit jako o starším pánu) s koženou bundou a vizáží po všech stránkách vyžilého itala (pravdìpodobnì to byl vyžilej ital). Takového typa bych ve veagan/sXe kapele neèekal! Zpìvák se na set pøevlékl za Eminema, vèetnì zlatých øetìzù a podobnì, jeho gestikulace byla taky víc než podobná - a ne že by mi to vadilo!!!


Samotný vystoupení trvalo cca k pùlhodinì. Byl to hodnì dobrej metalovej sxe, jeèák støídalo místy skoro rapování, jinak zahraný s velkým pøehledem, hudebnì fakt namakaný! Bohužel chybìly poøádné sypaèky, na který by se dalo poskoèit, všechno se neslo více ménì ve støedním tempu. Bubeník mlátil do své soupravièky o 106, kytarista mi pøipadal skuteènì úžasnì vyhranej. Jednoduše pohádka, ale spíš k poslouchání, než k moshi… Po dvou (jak jsem nahlédl do playlistu, stejnì poèítali s tím poèítali) pøídavcích se už všechno chýlí k závìru a já s radostí oèekávám další akce loserù v kashmiru. Ta pøíští by mìla být nejpozdìji 6.3.2002 a to sice Children of Fall, takže doufám že se tam uvidíme!


 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd