webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(04 | 04 | 2005 - 20:48 - reactions: 0) DIY
The Flame Still Burns/Jednota-split EP
(diy labels)

Už je to nìjaký ten mìsíc, kdy jsem obì tyhle kapely vidìl na jejich spoleèném koncertì v Pøelouèi v klubu Cosa Nostra. A upøímnì musím øíct, že mì jejich sety posadili pìknì na prdel. Tenkrát jsem tam jel hlavnì za chasníkama ze Space To Being, avšak tyhle dvì kapely, který sem dotáhli, byli výborné zpestøení. Už tehdy se tam mluvilo o spoleèném sedmipalci a o to víc mì potìšilo teï v sobotu na koncertì Victims v Pardubicích, když mi Krvák øve do ucha: „Kurva, pièo, náøez jak hajzl, tohle musíš mít!!!“ Neváhám a solím osmdesát kaèek a tìším se dom, až si tuhle placku pustím.
Dom sem dovalil až dvì hoïky po pùlnoci a nechtìl sem budit jak sousedy tak ani pøítelkyni, tak odkládám poslech na ráno. První paprsky sluníèka pronikly i ke mnì pod duchnu, takže hned po cestì z hajzlíku beru placku a šup s ní pod jehlu. Hned úvodní intro mì pøekvapuje a i z pod duchny se ozývá pøekvapené: „Co to je?“ No co by, jde o nìjakou ruskou cirkusovou hitovku. Hlavou se mi honí vzpomínka na film s pìti medvìdy, ale té je rázem konec, protože je tu úvodní vál The Flame Still Burns. Miluju jejich bubeníka, hrubej fast, který to žene dopøedu neuvìøitelným zpùsobem. Tomu zdárnì sekunduje i zbytek kapely a basák s kytaristou to tam sázej jak øedkvièky do øádku. Tohle je fast old school hc jak má bejt, tvrdý projev, který je obohacený o dva vokály borca a borky. Takže to má takový ten feeling anarchopunkových kapel jako tøena Counter Attack, ale místo na 33 na 45 otáèek. Ale co mì tìší na stranì TFSB je vìc, že dokázali hodnì vìrohodnì pøetavit svoji divokost naživo i do tohohle kusu asfaltu. Nesmím opomenout texty, sice klasický xerox, ale zas tak to nevadí, k textùm komentáøe, pøeloženy do angliètiny, a hlavnì texty mají co øíct.
Jednota, tak tady se na to jde trochu jinak. Kde TFSB dokázali nasázet ètyøi vály, tak jednota má dva, takže je tu trochu znatelnìjší rozdíl v projevu. Ale to neznamená nìjaké minus, spíše naopak. Tady je více té punkovosti a nemohu se zbavit pocitu, když slyším tu kytaru a opìt støídaní vokálù borca a borky, který ve mnì kdysi zanechal poslech Disaffect. Je to tvrdé, ale má to „duši“. Tak nìjak sem tím chtìl øíci, že i když tøeba ti Disaffect byli fofr a rachot, cejtili se z toho tu upøímnost a to pøesvìeèení. Nìco podobného má i Jednota ve svých skladbách, hlavnì tøeba v druhé písni Zrkadlo (èesky zrcadlo :o)) je to hodnì patrné. Navíc jim nechybí humor, protože Jednota byla sí? sámošek za komaèù a oni klasicky vykradli jejich logo a až uvidíte v bookletu podobiznu Jánošíka s nášivkou Jednota na paži, zvoláte bravo! A k textùm opìt pochvala, zde není co vytknout.
Co dodat, tohle je setsakra dobrej split vzešlý z dílny nìkolika diy labelù, takže ho u nás seženete tøeba u Drugs Kill Your Minds, Templetton, Cabaret Voltaire a dalších na Slovensku. Doporuèuji, jdìte do toho.

THE FLAME STILL BURNS no_justice@pobox.sk
JEDNOTA jednota_hardrock@zoznam.sk

XsinnerX
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd