webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
new:::...cz
(09 | 05 | 2009 - 14:33 - reactions: 0) DIY
Klub LIBERTE Potøebuje Vaši pomoc!
Klub Liberte se delší dobu potýká s finanèními problémy. Liberte nepobírá žádné dotace, je financován pøedevším z penìz, kterými pøispìjí návštìvníci koncertù - tìch však chodí stále ménì. Proto Vás žádáme o jakoukoliv podporu klubu, a už ve formì vyšší návštìvnosti, materiální, manuální èi finanèní podpory (dobrovolné pøíspìvky, benefity atd.). Momentální dluh klubu èiní cca 80 000,-Kè. Náklady na provoz jsou cca 5000,-Kè za mìsíènì (nájem, elektøina, plyn, voda).
V klubu Liberte hrálo nespoèet kapel z rùzných zemí svìta napøíklad z: Makedonie, Bulharska, Slovenska, Polska, Nìmecka, Skotska, Anglie, Ameriky, Francie aj. V Liberte probíhají pravidelné filmové kluby, je zde multimediální knihovna (mùžete v ní naléznout nezávislé èi undergroundové tiskoviny, knihy s tématikou historie, sociologie, anarchismu, ekologie, nahrávky hudebních skupin atd.), volnì pøístupný internet, zkušebna pro kapely a dále zde probìhly rozlièné pøednášky, organizovaly se tady akce pro ty nejmenší (Mikuláš, den dìtí, výtvarné dílny), funguje také diskuzní klub. Svou èinnost rozvíjí skupiny spojené a už s vegetariánstvím, aktivitami Food Not Bombs, èi feminismem. Liberte slouží jako tzv. infoshop a je otevøeno veškeré spolupráci, mimo jiné zde pùsobilo a znovu zaèíná pùsobit amatérské divadlo.
Naše spoleèenství se staví aktivnì proti veškerým projevùm netolerance, rasismu, xenofobie, násilí, tvrdým drogám a jiným negativním spoleèenským jevùm. Našim cílem je napomoci mladým lidem naplnit svùj èas tvùrèím zpùsobem.Fungování kolektivu klubu Liberte spoèívá na principech pøímé demokracie, spoleèné odpovìdnosti a rozhodování.

Dìkujeme za pøípadnou podporu
kolektiv klubu Liberte

kontakt:
bankovní úèet: 209325631/0300
Variabilní symbol: 1936
Zpráva pro pøíjemce: Liberte - pøezdívka
Pøezdívka slouží k identifikaci èlovìka, pokud o to stojí, na www a jeho zpìtnou kontrolu (aby bylo jasno, že prachy došly).
tel.:774 105 129
www.myspace.com/libertecz
e-mail: osliberte@post.cz
Chtìli bychom Vás také požádat o podporu a propagaci blížícího se Orange crew festivalu, jehož celý finanèní výtìžek pùjde na klub Liberte.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd